Hyvinvointi- ja elivoimaisuuskysely lausunto 22.9.2017

HYVINVOINTI JA ELINVOIMAISUUSKYSELYN LAUSUNTO, 22.9.2017
”Maisemakylät” Mönni ja Selkie haluavat tukea Kontiolahden kuntastrategian valmistelua, joten selvitimme kesällä 2017 kyliemme tilannetta ”hyvinvointi ja elinvoimaisuus” -kyselyllä. Kyselyn toteuttivat Selkien koulun vanhempaintoimikunta, sekä Mönnin ja Selkien kyläyhdistykset. Kyselyitä oli kaksi, joista ensimmäinen suunnattiin Selkien koulun oppilaiden huoltajille ja toinen kaikille kyläläisille. Tärkeimpiä esille nousseita toiveita olivat kolmannen opettajan saaminen Selkien koululle, sekä teitten kunnostamisen tarve.

Koulukyselyn tulokset
Huoltajille suunnatussa kyselyssä nousi esille tyytyväisyys Selkien koulun henkilökuntaan. Opettajia pidetään ammattitaitoisina, joskin kuuden eri luokka-asteen jako kahdelle opettajalle ja ajatukset sen tuomista haasteista nousivatkin esiin huoltajien vastauksissa.

Voimakkaimpana tarpeena huoltajilta nousi kolmannen opettajan saaminen Selkien koulun henkilöstöön. Oppilasmäärän ollessa nyt 40, tämä olisi ajankohtaista myös kunnan aiemmin määrittelemissä rajoissa. Kolmannen opettajan mukaan tulon koettaisiin helpottavan opettajien työtaakkaa, pienentävän eri luokka-asteista koostuvia ryhmiä ja takaavan erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen laadun. Lisähyötyä kolmannesta opettajasta voidaan saada huomioimalla seuraavia asioita: Selkien koulun liikuntasali on koettu pieneksi isoille ryhmille (>20) ja kolmannen opettajan ja sitä seuraavalla ryhmien uudelleen jakautumisella ryhmäkoko salissa liikuntatunnilla pienenisi. Kolmannen opettajan valinnassa voitaisiin huomioida myös valitun opettajan valmiudet opettaa mm. ortodoksioppilaita ja kielten opetusta. Opettajaresurssien lisäämistä myös muilla keinoilla kuin kolmannella luokanopettajalla toivottaisiin selvitettävän.

Selkien koulu on ollut syynä ihmisten pysymiseen kylien asukkaina, sekä ihmisten päätöksiin muuttaa asumaan kylälle. Koulun tilojen käytön todettiin lisäävän mm. liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia, sekä yhteisöllisyyttä. Kirjastoauto, lastenneuvolan vastaanotto ja esikoulu koettiin myös tärkeiksi osiksi kyläelämää. Kuraattorin palveluiden tehostuminen Selkien koululla sai myös kiitosta. Esikoulun takaisin saaminen on monelle vastaajalle tärkeä asia ja iltapäiväkerhon järjestysmahdollisuudet pienillä kylillä toivotaan myös selvitettävän. Vastaajilla oli myös yksityiskohtaisempia toiveita, kuten muutamien tablettien hankkiminen koulun käyttöön, sekä kiipeilytelineen saaminen koulun pihamaalle. Selkien koulun koon katsottiin olevan riittävä kylien tarpeisiin ja varustetasoonkin oltiin melko tyytyväisiä.

Toisena hyvinvointia huonontavana asiana nousi esiin teitten turvallisuus ja koulukyytien kanssa koetut haasteet.
Koulukuljetusten osalta haasteeksi koetaan koulukyytien kesto verrattain pienellä alueella, sekä hakupaikat ja informaation vähyys. Usealla koululaisilla on pitkät pihatiet kuljettavana yksin ja asian koettiin olevan selvästi yksi hyvinvointia huonontava tekijä. Lisäksi koulukuljetusten reitit on suunniteltu todella tiukoiksi ja joissain tapauksissa päivittäiseksi matkan maksimipituudeksi tarkoitettu 2,5 tuntia on ylittynyt näinkin pienellä koulualueella.
Toivoisimme kunnalta tukea kyytijärjestelyjen selkeyttämiseen. Jos koululaisen matka vanhempien kyydissä koululle kestää 10 minuuttia, ja koulukuljetuksessa 50 minuuttia, jonka päälle koululainen odottelee koulun pihalla puoli tuntia koulun alkamista, on selvää, ettei kaikkea kuljetusten järkeistämiseksi ole vielä tehty.

Olisi hyvä selkeyttää myös tiedottamisen tarvetta koulukuljetuksista koteihin päin, sillä tällaisissa asioissa voidaan saada suuria asioita aikaan verrattain pienillä muutoksilla. Asiasta on tehty selvityksiä aikaisemmin myös Suomessa, ja nämä materiaalit ovat hyödynnettävissä.

Kyläkyselyn tuloksia
Maisemakylät koetaan sijaitsevan ihanteellisesti luonnon ympäröimänä, mutta lähellä palveluita ja taajamia. Ihanteellisissa olosuhteissa matka-ajat taajamiin tai kaupunkiin on hyvät (20-30 min.). Merkittävästi hyvinvointia haittaavaksi tekijäksi koettiin kuitenkin tiestö johtuen useista erilaisista tekijöistä. Haittaaviksi tekijöiksi oli nostettu pölyisyydestä johtuva terveyshaitta, tiestön kunto ja turvallisuus kaikille teiden käyttäjille sekä vuodenaikojen mukaiset hoitotyöt.

Toivoisimme kunnan tukea ELY-keskuksen suuntaan, jotta teillemme saataisiin tehtyä suunnitelmat vanhentuneiden suunnitelmien tilalle. Maantie 5100 kunnostaminen tulisi priorisoida ylemmäksi korjauslistalla. Huolta aiheuttaa myös kävelevien/ pyöräilevien koululaisten koulumatkan turvallisuus, johtuen tien mutkaisuudesta ja kapeudesta. Olisiko mahdollista kehittää kevyempää/ uudenlaista mallia kevyelle liikenteelle kylille esim. polkutyyppisesti? Joukkoliikenteen saavutettavuus kylillä koettiin myös olevan kehittämistä vailla oleva asia.

Maisemakylien Vellikello ry:n ylläpitämä yksityinen päiväkoti nousi kyselyssämme kyliemme vetovoimaisuustekijäksi, joka tukee myös Selkien koulun toimintaa ja jatkuvuutta.
Harrastusmahdollisuuksia nähtiin olevan hyvin ja toimintaa pyörittävät niin paikalliset toimijat, koulu, kuin kansalaisopisto. Kunnan rooli harrastustoimintojen mahdollistajana kylillä ei ollut laajasti tiedossa ja tietoisuuden lisäämiseksi mm. Selkien Sisu on panostanut tiedottamiseen tänä syksynä. Vastaajilta nousi ajatuksia saada paikallistoimijoiden toiminnan lisäksi kylille mahdollisuus myös kunnallisiin liikuntatiloihin, kuten kuntosali. Nuorisotoiminnan (Selkien koululla perjantain nuokkari) nähtiin keskittyvän liikaa vain Selkielle ja ehdotettiin mahdollisuutta kokoontua välillä myös Mönnissä, koska nuorilla ei aina ole mahdollista käydä Selkiellä joukkoliikenteen puuttuessa eikä kaikilla ole mopokorttia tai huoltajilla mahdollisuutta kyyditä nuoria.
Selkien koululla olevaa hyötyjätepistettä pidettiin arvossa ja tärkeänä.

Monessa vastauksessa näkyi, että kylillämme yhdistyy monen perheen unelma asumisesta maalla, mutta lähellä välttämättömiä palveluita. Ainoastaan seniorit (yli 75 v) kokivat jäävänsä tarjottavien palveluiden ulkopuolella tai tietoisuus saatavista palveluista oli heikkoa johtuen ehkä osittain nettipainotteisesta tiedotuksesta. Senioreille toivottiin ns. entisaikojen kodinhoitajia, jotka voisivat hoitaa asioita laaja-alaisesti siivouksesta seurusteluun mahdollisen kotisairaanhoidon tukena. Maisemakylien Vellikello ry:n tarkoituksena on ollut myös tukea senioreita, mutta käytännön toiminta on jäänyt toteutumatta, koska konkreettiset toimintatavat ovat puuttuneet. Löytyisikö tältä sektorilta yhteistyömahdollisuuksia yhdistyksen ja kunnan välille?

Kaiken kaikkiaan Maisemakylät koettiin elinvoimaisiksi asumispaikoiksi ja tämä halutaan turvata myös tulevaisuudessa. Selkien koulu ja päiväkoti Vellikello ovat merkittävässä asemassa kylien elämässä osallistavana ja yhteisöllisyyttä lisäävän tekijänä, niin lapsiperheiden, kuin monien muidenkin kyläläisten ajatuksissa. Kyliltämme löytyy tahtoa ja sydäntä alueittemme kehittämiseen. Maisemakylien luonto/maaseutu on useimmille elinehto mahdollistaen monenlaista harrastustoimintaa, kuten metsästystä, retkeilyä sekä koti- ja maatilaeläinten pitoa.

Sivuilla paikalla

There are currently 0 users and 0 guests online.

Lisätietoja