Maisemakylien Vellikello ry

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT


§1 Nimi ja Kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Maisemakylien Vellikello ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kontiolahti.


§2 Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistys pyrkii säilyttämään Mönnin ja Selkien kylät elinvoimaisina maaseutukylinä. Yhdistyksen
tarkoituksena on edistää ja tukea Mönnin ja Selkien kylien asukkaiden sosiaalista ja henkistä
hyvinvointia, paikallisuutta, paikallista perinnetietoutta ja luonnontuntemusta. Tarkoituksena
on myös tukea ja täydentää lasten kotikasvatusta sekä edistää lasten tasapainoista kehitystä ja
oppimismahdollisuuksia. Lisäksi yhdistys edistää toiminnallaan kyläläisten sosiaalista
kanssakäymistä ja yhteisöllisyyttä.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voittoa tavoittelematta voi
1. edistää kylien asuttamista yhdessä muiden yhdistys kanssa järestämällä opastus- ja
neuvonta tilaisuuksia ja harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa
2. ylläpitää kylillä yhteistä toimintaa järjestämällä kylätapahtumia, koulutuksia ja
seminaareja
3. jakaa tietoutta paikallisesta perinteestä, luonnosta ja kulttuurista
4. ylläpitää perinnepainotteista päiväkotia ja kerhoja sekä senioritoimintaa
5. järjestää harrastus- ja virkistystoimintaa
6. tehdä yhteistyötä paikallisten ja valtakunnallisten viranomaisten, yhdistysten ja
seurakuntien kanssa
7. kehittää uusia vastaavia toimintamuotoja ja toteuttaa niitä


Yhdistys hankkii toimintaansa varten tarpeelliset viranomaisten luvat.
Yhdistys perii jäseniltään liittymis- ja jäsenmaksuja. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
ottaa vastaan lahjoja, testamentteja ja avustuksia sekä toimeenpanna asianmukaisella luvalla
arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta.


3§ Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä yksityiset henkilöt. Kannatusjäseneksi voi
liittyä oikeuskelpoiset yhteisöt sekä kaikki asiasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt. Hallitus
hyväksyy hakemuksesta jäsenet. Yhdistyksen jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä
ilmoittamalla kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla
eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen
yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt
täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on
menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai
ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Varsinaisilta
ja kannatusjäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää
hallitus. Ne voivat olla erisuuruiset erijäsenryhmille.


4§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka vuosikokous valitsee yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan
Hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja kaksi (2) varsinaista jäsentä sekä
kaksi (2) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin
ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään
kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään puolet (1/2)
jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.


5§ Tehtävät
Hallituksen tehtävät:
-olla yhdistyksen toimeenpanevana elimenä
-varmistaa asioita käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksissa ja kutsua ne koolle
-suunnitella, johtaa ja valvoa yhdistyksen toimintaa sääntöjen ja yhdistyksen päätösten
mukaisesti


Luottamus- ja toimihenkilöiden tehtävät:
-puheenjohtaja johtaa asiain käsittelyä yhdistyksen kokouksissa, paitsi vuosikokouksissa,
joissa kokouksen puheenjohtaja valitaan erikseen, sekä valvoo toimihenkilöiden työskentelyä ja
sääntöjen noudattamista
-varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä puheenjohtajan ollessa estyneenä
-sihteeri pitää pöytäkirjaa kaikissa kokouksissa ja valmistaa toimintakertomuksen
vuosikokoukselle.
-muut tehtävät jaetaan vuosittaisissa järjestäytymiskokouksissa hallituksen ja/tai hallituksen
ulkopuolisten henkilöiden kesken.


6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä
sihteerin tai hallituksen erikseen oikeuttaman hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa. Lisäksi
yhdistyksen nimen voi kirjoittaa henkilö, jolla on siihen hallituksen erikseen antama
henkilökohtainen oikeus.


7§ Tilit
Yhdistyksen tilikausi on 1.7. - 30.6. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle
ennen tilinpäätöskokousta.


8§ Toiminnantarkastajien valinta
Vuosikokous valitsee yhdistykselle yhden varsinaisen toiminnantarkastajan, sekä hänelle
varatoiminnantarkastajan. Toiminnantarkastajan toimikausi on yksi kalenterivuosi.


9§ Yhdistyksen koolle kutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava yhdistyksen jäsenille
lähetettävällä kirjeellä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai ilmoittamalla
yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä viimeistään seitsemän (7) päivää
ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi (1) ääni.
Yhdistyksen kannatusjäsenillä on kokouksissa puhe- mutta ei äänioikeutta. Päätökset tehdään
yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä
tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


10§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksellä on kaksi kokousta vuodessa.


Ensimmäinen kokous pidetään ennen tilikauden alkua (1.7.).
Ensimmäisessä kokouksessa käsitellään toimintakertomus, toimintasuunnitelma, budjetti, ja hallitus. Eli
-Kokouksen avaus
-Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja tarvittaessa kaksi äänten
laskijaa
- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Hyväksytään kokoukselIe laadittu esityslista
- Käsitellään vuosikertomus
- Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio
- Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
- Käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat


Toinen kokous pidetään viimeistään 4 kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen.
Toisessa kokouksessa käsitellään tilinpäätös, tilinpäätöksen vahvistaminen, tilintarkastuskertomus ja
vastuuvapauden myöntäminen. Eli
- Kokouksen avaus
- Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja tarvittaessa kaksi äänten
laskijaa
- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Hyväksytään kokoukselIe laadittu esityslista
- Käsitellään tilit ja toiminnantarkastajien lausunto
- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille
- Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelIe varatoiminnantarkastaja
- Käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat


11§ Ylimääräinen kokous
Hallitus kutsuu yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle katsoessaan sen tarpeelliseksi tai
kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.


12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa
lakkautetuksi, käytetään varat lapsiperheiden ja/tai seniorityön hyväksi, purkamisesta
päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Sivuilla paikalla

There are currently 0 users and 0 guests online.

Lisätietoja